En aquesta pàgina podreu trobar:
1- FULL RESUM DE LA VISITA

Ara ja podeu donar un cop d'ull al full on queden recollides les diferents gestions pel que fa en aquesta fase nº: 5, en què l'objectiu ha estat:
"Analitzar comparativament les informacions obtingudes en relació als 2 alumnes amb ne".


2- PARÀMETRES DE VALORACIÓ SEGONS EL GRAFOANÀLISI
PARÀMETRES O ASPECTES DE L’ ESCRIPTURA
Existeixen vuit aspectes gràfics, que es divideixen en subaspectes o subgèneres, a més a més dels “gestos-tipo” (trets que identifiquen a l’autor d’un escrit i que no queden contemplats en els aspectes) i la signatura.
1- Ordre: distribució dels espais, disposició dels marges, proporcionalitat.
2- Dimensió
3- Forma
4- Direcció de les línies
5- Velocitat
6- Inclinació de les lletres
7- Orientació
8- Continuïtat
9- Pressió
A continuació una breu descripció de cadascun dels aspectes i dels seus subaspectes:
ASPECTE
QUÈ ANALITZA
SUBASPECTES
INTERPRETACIÓ
ORDRE
Es refereix al conjunt de la pàgina, allò que està escrit en la seva totalitat, la seva posició general, la visió global, el seu contrast amb els espais, la relació entre allò que està escrit y el que no està escrit.
-organització
-distribució dels espais
-disposició dels marges
-proporcionalitat
-signes accessoris
Organització i adaptació.
DIMENSIÓ
Estudia la dimensió de les lletres
-grandària
-amplada
Sentiment de si mateix. Autovaloració. Espontaneïtat. Impulsos i necessitats.
FORMA
És la forma de la lletra, l’estructura arquitectònica del grafisme i com es lliga.
-tipus de forma (rodona, buclada, ...)
-tipus de coligament
Modalitats de caràcter, nivell d’adaptació, de convencionalisme o d’originalitat.
DIRECCIÓ
L’avançament dels moviments de la línia de l’escrit.
-tipus de direcció (línia recta, rígida, ascendent, ...).
Estat d’ànim, de l’humor i de la voluntat. Grau de seguretat i d’estabilitat en la consecució dels objectius. Aptituds d’iniciativa.
VELOCITAT
Té a veure amb la rapidesa de l’escrit.
-tipus de velocitat (ràpida, pausada, lenta, ...).
Intel·ligència i temperament.
Rapidesa o lentitud en què un subjecte respon a un estímul. Associat al predomini de factors racionals i emotius.
INCLINACIÓ
Té a veure amb la inclinació de les lletres.
-tipus d’inclinació (vertical, invertida, inclinada, ...).
Necessitat de contacte. Aptituds pel contacte humà.
ORIENTACIÓ
Té una relació directa amb la progressió o regressió dels moviments.
-“abreacción” dels òvals.
- cohesió (lligada, agrupada, ...).
El “Jo” i els interessos personals. Capacitat de raonament.
CONTINUÏTAT
Es refereix a la constància dels moviments gràfics.
-tipus de continuïtat (constant, variable, desigual, ...).
Nivell de perseveració, de constància i regularitat en les tendències i en les necessitats.
PRESSIÓ
Elasticitat i tensió que s’imprimeix als moviments
-tensió (fluixa, vacil·lant, ...).
-profunditat (nodrida, acerada, lleugera, ...).
Energia vital. Ens indica el potencial energètic de cada individuo. Aptituds de direcció i decisió.

3-COMPARATIVA ENTRE HTP - GRAFOANÀLISI

a) Aquí teniu un quadre on he fet un intent de buscar aquells aspectes que resulten iguals o semblants entre el test HTP i la visió del GRAFOANÀLISI.Tot i que podria ser molt més complert o detallat, penso que les semblances es poden veure fàcilment. No sempre es valoren de la mateixa manera. Alguns aspectes que es valoren en el grafoanàlisi no es valoren a l'HTP (o jo no he sabut on trobar-los).
Dins el GRAFOANÀLISI he posat les interpretacions a tots els diferents aspectes que es valoren perquè tingueu un coneixement general. He posat només algunes de les interpretacions perquè posar-les totes podria resultar massa llarg. Hem de tenir en compte que cada aspecte s'ha de valorar en funció dels altres que apareixen a l'escriptura del subjecte a valorar i que tenen una vessant positiva o negativa. En fi, tot plegat massa complexe per reduir-lo en una línia o dues. Així és que he posat les interpretacions més generals. Espero que disculpeu la falta de profunditat.


b) Aquí teniu la graella d'abans però personalitzada en el cas d'en Pere. Ja sabeu que només té 5 anys i que està tot just en ple procés d'adquisició de l'escriptura. Així que molts aspectes no els he pogut analitzar. També heu de saber que en el moment de la recollida de la mostra escriptural, en Pere estava molt cansat i dubtava molt de la relació so - grafia. Però alguns aspectes sí que els he pogut analitzar i veureu la comparativa entre HTP - GRAFOANÀLISI.


c) Aquí teniu la graella de la Marta. Té 7 anys i ja té el procés d'adquisició de l'escriptura i comença a personalitzar la seva lletra. En aquest cas sí que he pogut analitzar la seva lletra i es pot comparar perfectament l'HTP amb el GRAFOANÀLISI.4- ESCALES GRAFOLÒGIQUES APLICADES A L'ESCRIPTURA DE LA MARTA

Aquí podeu observar les dues escales grafològiques d'Ajuriaguerra aplicades a la Marta en relació a la seva escriptura.

a) escala E: una escala basada en components de forma i moviment. Es tracta de l’escala de components infantils de grafisme que s’utilitza en nens de fins a 11 anys, encara que es fa servir en nens més grans.

Permet calcular l’edat grafomotora i comparar-la amb la norma segons l’edat cronològica. Té 14 ítems conformats per components formals (EF) i 16 ítems conformats per components motrius (EM).b) escala D: s’aplica a d’altres aspectes com a instrument de valoració de disgrafies i que es pot aplicar a nens de fins 14 anys.
5- COMPARATIVA PSICOPEDAGOGA - TUTORA - GRAFOANÀLISI

Us torno a posar tota la informació ja analitzada i comparada d'en Pere i de la Marta. Són dos arxius que mantenen la mateixa estructura. Així tindreu en un mateix document la següent informació:

a) característiques personals, familiars, escolars.
b) mostres de l’escriptura i dels dibuixos.
c) anàlisi del HTP.
d) interrogatoris posteriors als dibuixos.
e) anàlisi grafològic de l’escriptura.
f) comparativa entre HTP - GRAFOLOGIA.
g) anàlisi del dibuix des del punt de vista evolutiu.
h) aspectes de desenvolupament i projectius.
i) aportació del Grafoanàlisi.
j) disseny d’activitats de reeducació.